PRIVACY STATEMENT GREENLEAF GROUP BV

Heerlen, februari 2021

Greenleaf Group BV (gevestigd in Heerlen, Snellius 1,6422 RM), haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk Greenleaf, wij, ons of onze), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw gegevens verwerken.

Dit Privacy Statement ziet toe op onze verwerkingen betreffend persoonsgegevens. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Greenleaf, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: privacy@greenleafgroup.nl

1) Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Greenleaf behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Greenleaf verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een (mogelijke) opdracht voor haar klanten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van klanten, onderaannemers en leveranciers.

Ook worden persoonsgegevens gemeld bij het doen van een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum – melding bij graafwerkzaamheden in de openbare ruimte) en bij het uitvoeren van werkopdrachten. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld bij het ontvangen van de betaling. Tot slot, wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt of contact opneemt met ons, kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

2) Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Greenleaf verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast verwerken wij uw bankgegevens bij de betaling. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer we een afspraak met u maken of om werkopdrachten te verwerken die we namens onze klanten bij u uitvoeren. Daarnaast verzamelen we uw accountgegevens bij het Kadaster om eventuele KLIC-meldingen te kunnen doen.

3) Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Greenleaf verwerkt persoonsgegevens om uw aanvragen volgens overeenkomst uit te voeren. We slaan gegevens op om vragen te kunnen beantwoorden en om uw opdracht uit te kunnen voeren. Ook worden persoonsgegevens gebruikt om de factuur te zenden.

Greenleaf kan uw gegevens ook verstrekken aan derden welke worden ingeschakeld bij onze werkopdrachten. Deze derden worden ook gehouden om uw gegevens te beschermen conform de geldende wet- en regelgeving voor Privacy.

4) Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (zoals uw contactgegevens).

5) Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via privacy@greenleafgroup.nl. Uw rechten zijn in ieder geval:

Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.

Rectificatie: Heeft u het idee dat wij over verkeerde gegevens van u beschikken, laat het ons dan weten. Dan passen wij het aan.

Vergetelheid: U kunt een verzoek doen om de gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat Greenleaf uw gegevens voor andere wettelijke doeleinden (administratie bijvoorbeeld) nog wel nodig heeft.

Beperking: Indien u het idee heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

Overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Toestemming intrekken: Indien u toestemming voor een verwerking wil intrekken, dan kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd e-mailadres.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Als u denkt dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag via bovengenoemd e-mailadres. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6) Bewaartermijnen

Greenleaf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7) Hoe beveiligt Greenleaf uw gegevens?

Greenleaf heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn en er geen persoonsgegevens lekken. Dit betreft zowel technische (ICT) als organisatorische, arbeidtechnische maatregelen.

8) Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat u deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Wanneer u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.